Macon County

Coroner

Brenda Oglesby
Office: 478-235-5008 (prefered)

Deputy Coroner

Kenny Welch