Schley County

Coroner

David Byrd

Deputy Coroner

Eddie Watson